FB powrot do szkoly

Rozpocznij z uśmiechem rok szkolny!

W promocji fotelików BabySafe możecie zyskać zabawki za 70 zł!

WYSTARCZY:

 1. Kupić fotelik BabySafe do 30.09.2019 r.
 2. Wysłać skan lub zdjęcie dowodu zakupu na ses@logis.com.pl najpóźniej do 6.10.2019 do godz. 23:59.
 3. Otrzymany zwrotnie kod rabatowy o wartości 70 zł wykorzystać na stronie www.ses-polska.pl do 11.10.2019 do godz. 23:59

 

Regulamin promocji
„Rozpocznij rok szkolny z uśmiechem”

§1
Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Spółka Logis S.A. z siedzibą w Rawie Mazowieckiego (96-200), ul. Mszczonowska 36, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027861, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP 835-00-03-724, numer REGON 750447447. Wysokość kapitału zakładowego: 17.086.220,00 złotych. Kapitał wpłacony w całości. (dalej: „Organizator”).
 2. Produkt promocyjny – jeden z fabrycznie nowych modeli fotelików BabySafe kupiony w oficjalnej sieci dystrybucji BabySafe, której lista dostępna jest na stronie babysafe.eu/gdzie-kupic/ Produktem promocyjnym nie są bazy IsoFix oraz akcesoria BabySafe.
 3. Kod rabatowy – ciąg znaków, uprawniający do jednokrotnego wzięcia udziału w Promocji, po wpisaniu którego w procesie składania zamówienia na zabawki kreatywne SES Creative na stronie www.ses-polska.pl, cena tych zabawek ulega obniżeniu o 70 zł.
 4. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, dokonująca zakupu produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 KC (Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).
 5. Strona internetowa – strona WWW o adresie www.ses-polska.pl.

§2
Postanowienia ogólne

 1. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 2019-08-14 do dnia 2019-09-30, godz. 23:59.

§3
Zasady promocji

 1. Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest możliwość skorzystania z Kodu rabatowego o wartości 70 zł na zakup zabawek kreatywnych SES Creative na stronie www.ses-polska.pl, przez Uczestnika, który w czasie trwania promocji określonym w §2 ust. 2 dokona zakupu Produktu Promocyjnego.
 2. Wartość kodu na zakupy zabawek kreatywnych w sklepie www.ses-polska.pl nie zależy od wartości Produktu Promocyjnego.
 3. Uczestnik celem skorzystania z promocji winien przesłać na adres poczty elektronicznej ses@logis.com.pl skan bądź zdjęcie dowodu zakupu fotelika BabySafe w nieprzekraczalnym terminie 2019-10-06 do godz. 23:59. Przesłanie wyżej wymienionego skanu lub zdjęcia jest równoznaczne z deklaracją wzięcia udziału w promocji. W przypadku gdy na dowodzie zakupu nie jest określone, że dotyczy on fotelika marki BabySafe, Uczestnik zobowiązany jest przesłać razem z nim skan lub zdjęcie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej dołączonej do produktu. Niezwłocznie po otrzymaniu dowodu zakupu i jego weryfikacji Organizator na ten sam adres mailowy z którego wpłynęło zgłoszenie prześle Uczestnikowi wygenerowany Kod rabatowy, który po wprowadzeniu w odpowiednie pole ścieżki zakupowej w sklepie internetowym obniża wartość zakupów o 70 zł.
 4. Kody rabatowe będą ważne do 2019-10-11 do godz. 23:59.
 5. Rabat dotyczy ceny zabawek kreatywnych SES Creative oferowanych na stronie www.ses-polska.pl, która obowiązuje w momencie składania zamówienia. Wynikająca z Kodu rabatowego obniżka ceny nie obejmuje kosztów przesyłki towarów.

§4
Ograniczenia akcji promocyjnej

 1. Ilość produktów dostępnych w niniejszej promocji jest ograniczona.
 2. Nie udziela się dodatkowych rabatów w przypadku zakupu produktów objętych promocją.
 3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę. Kod rabatowy ma charakter jednorazowy, w przypadku gdy wartość zakupów dokonywanych przy wykorzystaniu kodu rabatowego będzie mniejsza niż 70 zł – niewykorzystana część rabatu wygasa, a kod nie może zostać wykorzystany przy kolejnych zakupach.
 4. Powyższe założenia w żaden sposób nie ograniczają praw Uczestnika do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Organizator zastrzega, że z promocji są wykluczone towary z grupy Outlet.

§5
Reklamacje

 1. Reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, e-mail, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: Logis S.A., 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Mszczonowska 36.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Przy rozpatrywaniu reklamacji, Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego. Niezależnie od możliwości wszczęcia postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym oraz prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r.

§6
Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej w niniejszym regulaminie. Dane osobowe Uczestników, którzy złożyli reklamację dotyczącą promocji są przetwarzane w celu rozpatrzenia ich reklamacji. Administratorem danych osobowych Uczestników jest spółka  „LOGIS S.A” z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. Mszczonowska 36, 96-200 Rawa Mazowiecka, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000027861.
 2. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia promocji znajdują zastosowanie Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej www.ses-polska.pl , które są dostępne na tej stronie.

§7
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2019-08-14.
 2. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania promocji w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej: www.babysafe.eu oraz www.ses-polska.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).