Promocja wakacyjna

W promocji fotelika BabySafe Saluki rewelacyjna nagroda – antypotowa mata Aeromoov o wartości 119 zł.

WYSTARCZY:

1. Kupić fotelik BabySafe Saluki w dniach od 1.07.2020 do 31.08.2020 r.

2. Wysłać – skan lub zdjęcie dowodu zakupu, adres korespondencyjny, nr telefonu oraz informacje o wybranym kolorze maty na dziecko@logis.com.pl najpóźniej do 15.09.2020 do godz. 23:59.

3. Na wskazany adres prześlemy nagrodę – matę antypotową Aeromoov.

Regulamin promocji
„Promocja wakacyjna”

§1
Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1. Spółka Logis S.A. z siedzibą w Rawie Mazowieckiego (96-200), ul. Mszczonowska 36, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027861, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP 835-00-03-724, numer REGON 750447447. Wysokość kapitału zakładowego: 17.086.220,00 złotych. Kapitał wpłacony w całości. (dalej: „Organizator”).

2. Produkt promocyjny – fotelik BabySafe Saluki.

3. Nagroda – mata antypotowa Areomoov w kolorze „Lody” lub „Banan”.

4. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, dokonująca zakupu produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 KC (Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

5. Strona internetowa – strona WWW o adresie www.babysafe.eu

§2
Postanowienia ogólne

1. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 2020-07-01 do dnia 2020-08-31, godz. 23:59.

§3
Zasady promocji

1. Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest możliwość otrzymania Nagrody przez Uczestnika, który w czasie trwania promocji określonym w §2 ust. 2 dokona zakupu Produktu Promocyjnego.

2. Uczestnik celem skorzystania z promocji winien przesłać na adres poczty elektronicznej dziecko@logis.com.pl skan lub zdjęcie dowodu zakupu, adres korespondencyjny, nr telefonu oraz informacje o wybranym kolorze maty w nieprzekraczalnym terminie 2020-09-15 do godz. 23:59. przesłanie wyżej wymienionych jest równoznaczne z deklaracją wzięcia udziału w promocji. W przypadku gdy na dowodzie zakupu nie jest określone, że dotyczy on fotelika BabySafe Saluki, Uczestnik zobowiązany jest przesłać razem z nim skan lub zdjęcie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej dołączonej do produktu.

3. Niezwłocznie po otrzymaniu dowodu zakupu i jego weryfikacji Organizator na podany przez uczestnika adres korespondencyjny wyśle Nagrodę.

§4
Ograniczenia akcji promocyjnej

1. Ilość produktów dostępnych w niniejszej promocji jest ograniczona.

2. Nie udziela się dodatkowych rabatów w przypadku zakupu produktów objętych promocją.

3. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

4. Powyższe założenia w żaden sposób nie ograniczają praw Uczestnika do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§5
Reklamacje

1. Reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, e-mail, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: Logis S.A., 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Mszczonowska 36.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.

4. Przy rozpatrywaniu reklamacji, Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego. Niezależnie od możliwości wszczęcia postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym oraz prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r.

§6
Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej w niniejszym regulaminie. Dane osobowe Uczestników, którzy złożyli reklamację dotyczącą promocji są przetwarzane w celu rozpatrzenia ich reklamacji. Administratorem danych osobowych Uczestników jest spółka  „LOGIS S.A” z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. Mszczonowska 36, 96-200 Rawa Mazowiecka, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000027861.

2. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia promocji znajdują zastosowanie Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej babysafe.eu, które są dostępne na tej stronie.

§7
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2020-07-01.

2. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania promocji w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej: www.babysafe.eu

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).