POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu dostępnego na stronie internetowej www.babysafe.eu Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i stanowi obowiązek informacyjny wskazany w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwanego dalej RODO.

Podstawowe objaśnienia

Administrator danych

"BABYSAFE" S.A. z siedzibą w Regnowie (96-232), Regnów 50, NIP: 835-00-03-724, REGON: 750447447, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027861, o kapitale zakładowym w wysokości 17.086.220 złotych

Użytkownik

Każda osoba odwiedzająca stronę www.babysafe.eu

Strona

Strona internetowa www.babysafe.eu


Podstawa przetwarzania danych osobowych

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwane dalej RODO;
2. Ustawa z dnia 21.02.2019 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwana dalej ustawą wprowadzającą RODO;
3. Ustawa z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123), zwana dalej ś.u.d.e.;
4. Ustawa z dnia 16.07.2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954), zwana dalej p.t..

Sposób przetwarzania danych

Użytkownik
Do przetwarzania danych osobowych Użytkownika następuję poprzez dokonanie zakupu towaru znajdującego się na Stronie. Użytkownik w celu dokonania zakupu towaru podaje swoje dane osobowe, tj.: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail. Podanie powyższych danych jest niezbędne dla zrealizowania dostawy zamówionego towaru.

Ponadto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych. W tym przypadków również będą zbierane w/w dane osobowe.

Cel przetwarzania danych osobowych

1. Prowadzenie działalności marketingowej poprzez przesyłanie newsletterów;
2. Prowadzenie korespondencji mailowej i korespondencyjnej z Użytkownikiem;
3. Wykonanie umowy sprzedaży zawartej z Użytkownikiem;
4. Dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane:
1. Podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora;
2. Podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora;
3. Podmiotom zajmującym się obsługą księgową Administratora;
4. Kontrahentom Administratora

Dobrowolność podania danych osobowych

Użytkownik
Dokonanie przez Użytkownika zakupu towaru znajdującego się na stronie stanowi dobrowolne wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.
Użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie newsletterów od Administratora.

Okres przechowywania danych

Użytkownik
Dane Użytkownika podane w związku z wystosowanym zapytaniem czy przystąpieniem do testu sprawdzającego poziom języka będą przetwarzane przez okres 180 dni. Jednakże, jeśli Użytkownik podpisze z Administratorem umowę na świadczenie usług językowych to jego dane będą przetwarzane do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy oraz przedawnienia roszczeń z umowy wynikających.

Dane Użytkownika przetwarzane dla celów marketingowych będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Po upływie w/w dat dane Użytkownika będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

Profilowanie

Administrator danych prowadzi bazy danych Użytkowników. W przypadku Użytkownika, który wyraził odrębną zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych otrzymuje on oferty na których otrzymywanie wyraził zgodę. Użytkownik ma prawo w każdym czasie sprzeciwić się profilowaniu jego danych osobowych – w tym celu koniecznym pozostaje oświadczenie woli o stosownej treści. Dane osobowe znajdujące się w bazach danych będą przetwarzane aż do czasu wystosowania stosownego oświadczenia o usunięciu danych z baz Administratora.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia. Skorzystanie przez niego z jednego z praw wskazanych powyżej polega na złożeniu pisemnego oświadczenia woli o odpowiedniej treści przesłanego na adres Administratora. Nadto Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Kontakt

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się pod adresem mailowym: biuro@babysafe.eu